Fakturist 3 za Windows 7/8/10/11  
preuzmite besplatnu demo verzijukupite licencu on-linekontaktirajte nas e-mailom
Fakturist 3 za Windows 7/8/10/11


Novosti

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je izašao novi program FAKTURIST 3 !
Zahvaljujemo svim korisnicima Fakturista 2 na korištenju programa, na sugestijama, te na ukazanom povjerenju.

Fakturist 2 se više neće nadograđivati, pa preporučamo svim korisnicima Fakturista 2 da instaliraju Fakturist 3.

Licenca od Fakturista 2 vrijedi i za Fakturist 3. Fakturist 3 je zaseban program koji radi neovisno od Fakturista 2. Nije moguća nadogradnja Fakturista 2 na Fakturist 3. Fakturist 3 ima vlastitu bazu podataka koja je drugačijeg tipa od baze Fakturista 2.

Fakturist 3 se mora instalirati u zasebnu mapu (najbolje u defaultnu mapu C:\Fakturist 3).
Iz baze Fakturista 2 u bazu Fakturista 3 mogu se na jednostavan način uvesti kupci, dobavljači i artikli/usluge. Račune i ostale dokumente nije moguće uvesti. Fakturist 2 može ostati instaliran na Vašem računalu, kako bi Vam računi i ostali dokumenti iz Fakturista 2 uvijek bili dostupni.UPUTE ZA PRELAZAK SA Fakturista 2 NA Fakturist 3:


1. Instalirajte Fakturist 3 pokretanjem instalacijske datoteke fakturist3_instalacija.exe
Ako Vam browser ne dopušta preuzimanje instalacijske datoteke, kliknite ovdje.
Ako Vam se nakon pokretanja instalacijske datoteke pojavi poruka "Windows protected your PC...", kliknite na "More info", pa na "Run anyway".
Nakon uspješne instalacije na Vašem desktopu (radnoj površini) pojavit će se ikona "Fakturist 3".
Ako imate Windows 7/8, obavezno instalirajte najnoviji .NET Framework.


2. Pokrenite Fakturist 3 i aktivirajte licencu klikom na "Aktivacija licence" i unosom broja Vaše licence (broj licence možete vidjeti u Fakturistu 2 klikom na "Ažuriranje licence" ili klikom na Pomoć --> O programu)


3. Uvezite kupce, dobavljače, artikle/usluge iz Fakturista 2:
u gornjem izborniku Fakturista 3 kliknite na Baza --> Uvoz podataka iz Fakturista 2,
odaberite mapu u kojoj je instaliran Fakturist 2 na Vašem računalu (po defaultu Fakturist 2 je instaliran u mapi C:\Program Files (x86)\Fakturist 2), i kliknite OK.
Ako imate veliki broj kupaca/artikala, uvoz može potrajati 10-ak minuta, pa Vas molimo za strpljenje (nemojte ništa raditi na računalu dok traje uvoz!)
Nakon završetka uvoza artikala, automatski će se kreirati dokument "Početno stanje" za svako skladište (možete ih vidjeti klikom na Dokumenti --> Početna stanja).


4. Kliknite na "Postavke" i podesite postavke u skladu s Vašim poslovanjem. Neke postavke su se automatski učitale prilikom uvoza podataka iz Fakturista 2 (certifikat za fiskalizaciju, lozinka certifikata, postavke printera, postavke e-računa). Ako fiskalizirate račune, čekirajte opciju "Automatski fiskaliziraj račun nakon unosa" i provjerite ispravnost polja "Certifikat za fiskalizaciju" i "Lozinka certifikata".


5. Kliknite na Šifrarnici --> Operateri, i unesite operatere.


6. Ako prelazite na Fakturist 3 usred godine i želite nastaviti niz brojeva računa, u Fakturistu 3 morate imati istu oznaku posl.prostora/napl.uređaja kao u Fakturistu 2, a prilikom unosa prvog izlaznog računa, u polje "Broj računa" unesite odgovarajući broj računa. Npr. ako Vam je u Fakturistu 2 zadnji račun bio 150/POSL1/1, onda u Fakturistu 3 u prozoru za unos novog računa, u polje "Broj računa" unesite 151. Sljedeće brojeve (152, 153, ...) će program dodijeljivati automatski.
Za promjenu oznake posl.prostora/napl.uređaja, kliknite na Šifrarnici --> Poslovni prostori --> Izmjena.


To je sve! Želimo Vam ugodan rad u Fakturistu 3! Ako imate bilo kakvih pitanja ili sugestija, molimo Vas da pošaljete upit na email! Hvala!

Što je novo u Fakturistu 3 u odnosu na Fakturist 2?

 • mogućnost obračuna poreza na potrošnju
 • mogućnost obračuna povratne naknade
 • moguće je napraviti više primki-kalkulacija na osnovu jednog ulaznog računa
 • moguće je najprije napraviti primku-kalkulaciju, a nakon toga ulazni račun
 • u primki-kalkulaciji je moguće unositi količinu na 3 decimale
 • šifre artikala/kupaca/dobavljača mogu sadržavati brojke, slova i znakove, i nemaju ograničenu duljinu
 • u prozoru za unos ponude/računa, u polje "Traži" može se upisati šifra, naziv, oznaka ili barkod artikla
 • u prozoru za unos ponude/računa, mogućnost odabira skladišta sa kojeg se uzimaju artikli
 • za spremanje dokumenata u PDF format, više nije potreban PDFCreator
 • novo sučelje "Prodaja" omogućuje jednostavan, brz i pregledan odabir artikala/usluga za prodaju; nakon što se željeni artikli stave u košaricu, klikom na "Novi VP račun" ili "Novi MP račun" otvara se prozor za unos novog računa, s automatski ispunjenim stavkama, gdje samo treba odabrati način plaćanja i kliknuti "Spremi". Nakon klika na "Spremi", račun se automatski ispisuje ako je u programskim postavkama čekiran automatski ispis. Ako nije, u sučelju "Prodaja" je potrebno kliknuti na gumb "Ispis zadnjeg računa". Zadnji uneseni račun može se stornirati klikom na gumb "Storniranje zadnjeg računa".
 • alatna traka za brzi pristup najvažnijim dijelovima programa
 • prilagodljivost programa svim rezolucijama
 • mogućnost print previewa (pregleda) dokumenta za vrijeme izrade dokumenta (prije klika na "Spremi")
 • mogućnost ispisa ponuda i računa na engleskom jeziku
 • novo sučelje "Skladišta" s mogućnošću pregleda stanja željenog skladišta za željeni datum/vrijeme
 • mogućnost kreiranja neograničenog broja skladišta
 • moguće vrste skladišta: veleprodajno skladište, maloprodajno skladište, skladište materijala, skladište gotovih proizvoda, komisijsko skladište
 • mogućnost definiranja neograničenog broja poslovnih prostora / naplatnih uređaja
 • mogućnost definiranja normativa za vlastite proizvode
 • mogućnost izrade servisnih i proizvodnih radnih naloga
 • status radnog naloga: zatvoren/otvoren
 • mogućnost izrade izdatnica na osnovu radnog naloga
 • zatvaranjem proizvodnog radnog naloga gotovi proizvod se zaprima na odabrano skladište
 • zatvoreni radni nalog nije moguće mijenjati/brisati
 • mogućnost izrade ponude/računa na osnovu zatvorenog radnog naloga
 • mogućnost izrade sastavnica (sastavnica sa izlaznog skladišta uzima dijelove koji su potrebni za montažu, a gotove proizvode vraća na ulazno skladište. Izlazno i ulazno skladište može biti isto skladište. Promjene na zalihama roba (smanjenje utrošenih dijelova i povećanje načinjenih proizvoda), automatski se evidentiraju na skladištu. Sastavnica je namijenjena onim korisnicima koji dijelove prodaju kao krajnji proizvod, a ponekad od njih sastavljaju novi proizvod, npr sastavljanje računala od komponenti koje također mogu biti i same predmet prodaje. U dokument sastavnica prvo se upisuje podatak o novom proizvodu koji se sastavlja, a zatim se u tablicu unose podaci o dijelovima od kojih je sastavljen taj proizvod. Obračun nabavne vrijednosti gotovog proizvoda vrši se tako da se za njegovu nabavnu vrijednost uzima suma nabavnih vrijednosti svih ugrađenih dijelova. Prilikom montaže, moguće je povećati nabavnu vrijednost proizvoda za dodatne zavisne troškove. Automatski knjiži: ulaz gotovog proizvoda na ulazno skladište, izlaz ugrađenih dijelova sa izlaznog skladišta)
 • mogućnost izrade dokumenata Početno stanje, Inventurna lista, Inventurni višak, Inventurni manjak
 • Početno stanje - koristi se za unos početnog stanja skladišta
 • Inventurna lista - Nakon što upišete datum inventure, program će automatski učitati stanje svih roba na zadani dan, te će odmah izvršiti izračun njezine vrijednosti. U stupcu 'Stvarno stanje', program će automatski prenijeti vrijednost knjigovodstvenog stanja za sve one robe čija je zaliha veća od nule. Za robe čija je zaliha negativna, u stupcu 'Stvarno stanje', program će automatski postaviti stanje zaliha na 0. Ukoliko se stvarno stanje robe razlikuje od učitanih podataka, u tabeli artikala potrebno je u polju 'stvarno stanje' izvršiti promjenu količine robe, tako da se upiše stvarno utvrđena količina. Dokument Inventura ne vrši nikakva knjiženja u knjigu popisa, nego samo utvrđuje razliku između knjigovodstvenog i stvarnog stanja. Za knjiženje viškova i manjkova, potrebno je upotrijebiti dokumente 'Inventurni višak' odnosno 'Inventurni manjak'. Navedeni dokumenti obračun viška, manjka rade isključivo na temelju prethodno napravljenih inventurnih lista.
 • Inventurni višak - dokument za knjiženje viškova utvrđenih inventurnim listama Da biste mogli koristiti dokument Inventurni višak, potrebno je da prvo dokumentom 'Inventurna lista' utvrdite stvarno stanje roba i razliku od knjigovodstvenog stanja. Nakon toga, dokument Inventurni višak automatski iz dokumenta Inventurna lista učitava sve artikle koji su iskazali višak po inventuri i vrši njegovo knjiženje u knjigu popisa, s istovremenim iskazivanjem viška u karticama artikala. Da biste učitali podatke o višku, potrebno je odabrati Inventurnu listu, nakon čega će program automatski učitati sve artikle iz dokumenta Inventurna lista koji su imali višak. Automatski knjiži: knjigu popisa, povećanje zaduženja trgovine
 • Inventurni manjak - dokument za knjiženje manjkova utvrđenih inventurnim listama Da biste mogli koristiti dokument Inventurni manjak, potrebno je da prvo dokumentom 'Inventurna lista' utvrdite stvarno stanje roba i razliku od knjigovodstvenog stanja. Nakon toga, dokument Inventurni manjak automatski iz dokumenta Inventurna lista učitava sve artikle koji su iskazali manjak po inventuri i vrši njegovo knjiženje u knjigu popisa, s istovremenim iskazivanjem manjka u karticama artikala. Da biste učitali podatke o manjku, potrebno je odabrati Inventurnu listu, nakon čega će program automatski učitati sve artikle iz dokumenata Inventurna lista koji su imali manjak. Automatski knjiži: knjigu popisa, smanjenje zaduženja trgovine

O programu
Novosti
Download
Cjenik
Uputstva
Česta pitanja
Reference
Narudžba
Distributeri
Kontakt


Izdavač:
INFOVISION
Svetice 50
10000 Zagreb
Tel: 097 6052 482
E-mail: info@infovision.hr
Fakturist (c) 2024, All rights reserved